Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van:
Sauter's Wijnkelders
Rijksweg 9
6267 AC Cadier en Keer

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. ‘Sauter’:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sauter's Wijnkelders B.V., hierna te noemen 'Sauter', gevestigd te (6267 AC) Cadier en Keer aan het adres Rijksweg 9, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 14604792, BTW nummer: NL003875672 B01;

2. ‘Opdrachtgever’:
De (rechts)persoon die aan Sauter een opdracht verstrekt c.q. die bij Sauter een bestelling plaatst c.q. met wie Sauter een overeenkomst sluit;

3. ‘Webwinkel’:
Alle internetpagina’s van Sauter die behoren tot de website met url: www.sauterwijnen.nl, waarop Sauter producten te koop aanbiedt.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen, offertes en overeenkomsten waarbij Sauter goederen en/of diensten van welke aard ook levert.
2. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schrif-telijk zijn overeengekomen.
3. Door het plaatsen van een bestelling en/of het verstrekken van een opdracht aanvaardt de Opdrachtgever deze algemene voorwaarden. Sauter kan deze algemene voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra door de Opdrachtgever een nieuwe opdracht wordt verstrekt of een nieuwe bestelling wordt geplaatst.
4. Toepasselijkheid van verkoopvoorwaarden, leveringsvoorwaarden of andere voorwaarden van de derden wordt door Sauter uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing indien Sauter voor de uitvoering van de overeenkomst der-den inschakelt.
6. Naast Sauter zijn er franchisenemers van Sauter die handelen onder de naam Sauter. Deze franchisenemers zijn zelfstandige rechtspersonen en gerechtigd jegens Opdrachtgever een beroep te doen op deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn steeds en onverminderd van toepassing op overeenkomsten gesloten tussen franchisenemers van Sauter en diens Opdrachtgevers. Een lijst van franchisenemers wordt Opdrachtgever op eerste verzoek door Sauter toegezonden.
7. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.
8. Sauter kan steeds (nadere) eisen stellen aan communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen per e-mail.

Artikel 3: Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen en andere uitingen van Sauter zijn vrijblijvend, tenzij door Sauter schriftelijk en uitdrukkelijk anders is aangegeven. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Sauter opgegeven eisen, specificaties en andere gegevens waarop Sauter haar aanbieding baseert.
2. Aanbiedingen van Sauter gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
3. Sauter kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de Opdrachtgever had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel van de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomsten
1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst eerst tot stand door ondertekening van de offerte of overeenkomst van Sauter door de Opdrachtgever, respectievelijk op de dag van verzending (per e-mail) van de schriftelijke bevestiging door Sauter van de offerte of de (al dan niet schriftelijke) overeenkomst.
2. Sauter neemt bestellingen geplaatst door Opdrachtgevers van onder de achttien (18) jaar niet in behandeling. Indien Opdrachtgever een onjuiste leeftijd opgeeft aan Sauter en de daadwerkelijke leeftijd van Opdrachtgever beneden de 18 is, dan wordt de overeenkomst geacht nooit tot stand te zijn gekomen en is Opdrachtgever gehouden geleverde zaken op eigen kosten aan Sauter te retourneren. Opdrachtgever heeft in zulks geval geen recht op substitutie van de aankoopprijs. Alle gevolgen van het opgeven van een onjuiste leeftijd aan Sauter komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
3. Een door Sauter afgegeven opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4. Opdrachtgever verstrekt vóór het uitbrengen van de offerte en/of het sluiten van de overeenkomst aan Sauter alle voor Sauter relevante informatie ter uitbrenging van de offerte en/of het sluiten van de overeenkomst. Opdrachtgever zal Sauter voorts alle informatie en gegevens verstrekken die redelijkerwijs noodzakelijk is ter uit-voering van de overeenkomst.
5. Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Sauter eerst na schriftelijke bevestiging of na bevestiging per e-mail. Feitelijke uitvoering door Sauter of een door Sauter (per e-mail) verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.
6. Indien niet binnen 8 dagen schriftelijk of per e-mail de juistheid van de schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Sauter en Opdrachtgever hieraan gebonden.
7. Later gemaakte afspraken, toezeggingen, wijzigingen, aanvullingen en annuleringen zijn eerst van kracht na een schriftelijke akkoordverklaring of akkoordverklaring per e-mail van de zijde van Sauter .
8. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte en/of opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur en/of de aflevering bon tevens als opdrachtbevestiging welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Te zake van het in dit artikel gestelde is de administratie van Sauter beslissend behoudens schriftelijk tegenbewijs.
9. Alle overeenkomsten worden door Sauter aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij, uitsluitend ter beoordeling van Sauter, voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
10. Sauter behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder opgaaf van redenen opdrachten en/of bestellingen te weigeren.

Artikel 5: Prijs
1. Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro’s uitgedrukt inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De prijzen zijn exclusief verpakkingskosten, transportkosten en transportverzekering. Voor het gebruik van VISA, Mastercard of andere creditcards kan een toeslag in rekening worden gebracht van 5% van de totaalprijs.
2. Indien na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren verhoging ondergaan of een verhoging optreedt van uitvoerrechten of andere rechten of belastingen of een verhoging van de wisselkoers van de Euro ten opzichte van de buitenlandse valuta waarin Sauter de zaken kocht, ook al geschiedt dit vanwege voorzienbare omstandigheden, is Sauter gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen zonder dat Opdrachtgever het recht heeft de overeenkomst te beëindigen. Indien reeds een gedeelte van de overeengekomen zaken en/of diensten is geleverd, is het bepaalde in artikel 5 lid 3 onverkort van toepassing ten aanzien van de door Sauter nog te leveren zaken en/of diensten.
3. Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop Sauter de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan Opdrachtgever in rekening brengt, vastleggen. Facturen worden door de Opdrachtgever betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities.
4. Sauter is bevoegd voor de nakoming van de betalingsverplichtingen zekerheidsstelling te verlangen en/of uitsluitend onder rembours af te leveren, alsmede nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat aan voormelde zekerheidsstelling naar genoegen van Sauter is voldaan.
5. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd.
6 Indien Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Sauter de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundige(n) naast de in rechte vastgestelde kosten.

Artikel 6: Betaling en incassokosten
1. Alle betalingen dienen binnen de op de factuur vermelde termijn door Sauter te zijn ontvangen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Facturen worden door Opdrachtgever betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal Opdrachtgever binnen 21 dagen na factuurdatum betalen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van een betaling.
3. Door het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is Sauter gerechtigd over het openstaande bedrag een rente van 1 % per maand te berekenen vanaf het moment waarop uiterlijk diende te zijn betaald tot aan de dag der algehele voldoening. Hierbij wordt een gedeelte van de maand als een gehele maand aangemerkt.
4. Indien niet op de vervaldag is voldaan, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard ook die Sauter moet maken tot een verhaal van haar vordering(en) op de wederpartij voor rekening van de in verzuim zijnde wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden begroot op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,00. Indien Sauter aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.
5. In geval van niet of niet tijdige betaling is Sauter bevoegd verdere levering van zaken of diensten op te schorten tot het moment waarop de Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
6. Sauter is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van Opdracht-gever een voorschot te verlangen. Indien tussen Opdrachtgever en Sauter betaling van een voorschot is overeengekomen, zal Sauter niet eerder presteren dan dat het voorschot aan Sauter is voldaan.

Artikel 7: Beschrijvingen en adviezen
1. In catalogi, magazines, websites of andere reclame-uitingen vermelde gegevens, productspecificaties, hoedanigheden, afbeeldingen, tekeningen, maat-, inhouds- en gewichtsopgaven e.d. zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekende overeenkomst of een door Sauter ondertekende opdrachtbevestiging, onverminderd het vermelde in artikel 7.5.
2. Door Sauter uitgebrachte offertes, alsmede door Sauter vervaardigde of verstrekte specificaties, productinformatie, berekeningen, onderzoeksresultaten, beschrijvingen e.d., blijven eigendom van Sauter, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.
3. De informatie die in een en ander besloten ligt of ten grondslag ligt aan de productie van door Sauter vervaardigde zaken, blijft exclusief voorbehouden aan Sauter, ongeacht of daarvoor bij Opdrachtgever kosten in rekening zijn gebracht.
4. Opdrachtgever garandeert dat de in artikel 7.3 vermelde informatie, behoudens de uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van Sauter wordt gekopieerd, aan derden wordt getoond, aan derden bekend wordt gemaakt of aan derden ter beschikking wordt gesteld in welke vorm dan ook.
5. Alle door Sauter verstrekt adviezen, berekeningen, mededelingen en opgaven omtrent capaciteiten, resultaten van door Sauter te leveren zaken en/of te verrichten diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door Sauter verstrekt bij wijze van niet bindende informatie.
6. Geringe afwijkingen van de gebruikelijke toleranties en/of van de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen samenstellingen, hoedanigheden, maten capaciteiten en/of resultaten van de door Sauter te leveren zaken en/of te verrichten diensten geven Opdrachtgever geen grond tot ontbinding van de overeenkomst, reclame en/of schadevergoeding.

Artikel 8: Verzending en levering
1. Het bepaalde in dit artikel geldt indien in de tussen Sauter en Opdrachtgever gesloten overeenkomst geen andersluidende regelingen zijn overeengekomen.
2. Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken kan Sauter verzendkosten in rekening brengen.
3. Sauter bepaalt de wijze van verzending en verpakking, tenzij Opdrachtgever Sauter te zake tijdig schriftelijk anders instrueert en Sauter zich kan vinden in deze instructies. Verpakking wordt door Sauter niet teruggenomen.
4. Indien de zaken worden verzonden met vervoermiddelen van Sauter of door in haar opdracht werkende expediteurs, dan geschiedt de levering door aanbieding der zaken aan het door Opdrachtgever aan Sauter opgegeven afleveradres en afgifte aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.
5. Tenzij de zaken door Opdrachtgever in de winkel van Sauter worden afgehaald, reizen zij met een vervoermiddel naar keuze van Sauter. Verlangt de Opdrachtgever een andere wijze van vervoer, dan komen extra kosten daarvan voor zijn of haar rekening.
6. Indien de zaken tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden of op het postkantoor worden afgeleverd, is dit voor risico van Opdrachtgever.
7. De vrachtkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij de vrachtkosten zijn ingecalculeerd in de prijs, in welk geval Sauter dat uitdrukkelijk en schriftelijk aangeeft.
8. Betreffende overeenkomsten beneden een door Sauter vast te stellen bedrag kunnen door Sauter naast de verzendkosten, de administratie- en handelingskosten apart in rekening worden gebracht.
9. In de gevallen waarin de zaken door de Opdrachtgever worden afgehaald, geschiedt levering zodra de zaken het magazijn of het bedrijfsterrein van Sauter verlaten. In deze gevallen worden de zaken steeds voor eigen rekening en risico van de Opdrachtgever vervoerd, zelfs wanneer uit de (vervoers)documenten anders mocht blijken.
10. De Opdrachtgever dient voor ontvangst te tekenen. Dit is slechts anders indien de Opdrachtgever gronden voor wei-gering heeft op basis van de wet.
11.Indien de Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
12.Aan de leveringsplicht van Sauter zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Sauter geleverde zaken aan de Opdrachtgever zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.
13.In geval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij de Opdracht-gever op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

Artikel 9: Risico en eigendomsovergang
1. Nadat de betreffende zaken het opslagterrein van Sauter hebben verlaten, dan wel dadelijk nadat de zaken gelden als geleverd in de zin van artikel 8, draagt de Opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door deze zaken mochten ontstaan.
2. De zaken reizen voor rekening en risico van Sauter tot aflevering van de zaken aan Opdrachtgever. Retourzendingen van Opdrachtgever reizen voor diens rekening en risico.
3. Schade aan zaken veroorzaakt door vernieling van verpakking is voor rekening en risico van Opdrachtgever.
4. Indien de Opdrachtgever Sauter voor zichzelf of voor derden zaken ter bewerking, inspectie, opslag of anderszins ter beschikking stelt, berusten deze zaken onder Sauter voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering van deze zaken.

Artikel 10: Leveringstermijnen
1. Alle door Sauter genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Sauter bekend waren.
2. De door Sauter opgegeven leveringstermijnen geschieden steeds bij benadering en betreffen geen fatale termijnen, tenzij zulks anders uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. De leveringstermijn gaat in nadat alle noodzakelijke gegevens in het bezit van Sauter zijn en het voorschot, indien en voor zover dit is overeengekomen, door Opdrachtgever is betaald.
3. Sauter spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt Sauter niet in verzuim. In alle gevallen, derhalve ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt Sauter wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Opdrachtgever haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
4. Sauter is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is Sauter gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties, etc.) zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Sauter en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.
5. Sauter is verplicht de opgegeven leveringstermijn zoveel mogelijk in acht te nemen, doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding die Sauter redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien. Zodanige overschrijding ver-plicht Sauter niet tot enige vergoeding, noch geeft zij Opdrachtgever het recht de order te annuleren of de afname te weigeren.
6. Onverminderd hetgeen in deze algemene voorwaarden omtrent de verlenging van de leveringstermijn is bepaald, wordt de leveringstermijn verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Sauter ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door Opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. Sauter is gerechtigd tot nakoming van de overeenkomst door middel van deelleveranties, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen en/of de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet.

Artikel 11: Verpakking en hoedanigheid
1. Het geleverde wordt geacht te voldoen aan de tussen partijen geldende kwaliteitseisen en privaat- en publiekrechtelijk voorgeschreven kwaliteitseisen, alsmede aan alle verdere van overheidswege vastgestelde dwingende eisen, behoudens tegenbewijs.

Artikel 12: Voorbehoud van eigendom, zaaksvorming, retentie en zekerheidsstelling
1. Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Sauter totdat alle bedragen die Opdrachtgever ver-schuldigd is voor door Sauter aan Opdrachtgever geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten diensten, evenals overige bedragen waaronder begrepen boeten, rente en kosten, die Opdrachtgever wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting aan Sauter verschuldigd is, volledig aan Sauter zijn voldaan.
2. Opdrachtgever mag de zaken voordat de eigendom daarvan is overgegaan niet belasten, verbruiken, verkopen, afleveren of vervreemden. Sauter is gerechtigd bij niet nakoming van betalingsverplichting door Opdrachtgever deze zaken terug te (doen) halen.
3. Opdrachtgever die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Sauter mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien Opdrachtgever (mede) uit door Sauter geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt Opdrachtgever die zaak slechts voor Sauter en houdt Opdrachtgever de nieuw gevormde zaak voor Sauter totdat Opdrachtgever alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan. Sauter heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door Opdrachtgever alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.
4. Rechten worden in voorkomend geval aan Opdrachtgever steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
5. Sauter kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van Sauter onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat Opdrachtgever alle aan Sauter verschuldigde bedragen heeft voldaan.
6. Opdrachtgever is niet gerechtigd voor het in artikel 12 lid 1 vermelde tijdstip de zaken te verbruiken, aan derden te verkopen, in eigendom over te dragen en/of anderszins ter beschikking te stellen en/of te bezwaren.
7. Op de afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van Opdrachtgever zijn overgegaan en zich nog in handen van Sauter bevinden, vestigt Sauter hierbij reeds een bezitloos pandrecht tot meerdere zekerheid van vorderingen van Sauter, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW vermelde, die Sauter uit welke hoofde dan ook nog op Opdracht-gever mocht hebben.
8. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Opdrachtgever verplicht Sauter zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
9. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Sauter te bewaren. Opdrachtgever is verplicht de zaken voor de duur van het eigendoms-voorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en vernieling te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Sauter op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van Opdrachtgever op verzekeraar van de zaken uit hoofde van vermelde verzekeringen zullen, zodra Sauter zulks wenst, door Opdrachtgever aan Sauter stil worden verpand tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Sauter tegen Opdrachtgever.
10. Indien zich een situatie voordoet als vermeld in artikel 12 lid 8 is Sauter gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen met inbegrip van daartoe eventueel benodigde demontage. Opdrachtgever geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Sauter of een door Sauter aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Sauter haar eigendomsrechten wenst uit te oefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigen-dommen zich zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. Opdrachtgever dient Sauter alle medewerking ter zake te verlenen.
11. Na terugneming van de zaken wordt Opdrachtgever gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen zaken, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs, verminderd met de op de terugname gevallen kosten.

Artikel 13: Garanties
1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de overeenkomst en onverminderd de hierna gestelde beperkingen, garandeert Sauter zowel de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaak, als de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal gedurende een periode van 3 maanden na factuurdatum dan wel 3 maanden na de datum van aflevering indien deze datum is gelegen vóór de factuurdatum.
2. Sauter biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie (-voorwaarden) van de fabrikant/producent van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de Opdrachtgever voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.
3. Sauter is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de Opdrachtgever, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van zaken.
4. De onder de in artikel 13 lid 1 vermelde garantie vallende gebreken zullen door Sauter kosteloos worden weggenomen door reparatie of vervanging van de gebrekkige zaken, al dan niet in het bedrijf van Sauter, of door toezending van vervangende zaken, een en ander steeds ter vrije keuze van Sauter. Indien ingevolge deze garantiebepalingen zaken door Sauter worden vervangen, worden de te vervangen zaken desgewenst eigendom van Sauter. Op de ver-vangen zaken is geen nieuwe garantietermijn van toepassing en wordt garantie verleend binnen de oorspronkelijke garantietermijn.
5. Alle kosten die uitgaan boven het vermelde in artikel 13 lid 2, waaronder begrepen transportkosten, reis- en verblijfskosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. Garantiewerkzaamheden geschieden tijdens kantooruren van Sauter .
6. Buiten de in artikel 13 lid 1 vermelde garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in, dan wel geheel of ge-deeltelijk het gevolg zijn van:
- de niet-nakoming van door Sauter dan wel fabrikant/producent aan het gebruik van de afgeleverde zaken verbonden voorschriften en/of instructies, dan wel het voorziene normaal gebruik;
- normale slijtage;
- toepasselijkheid van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
- in overleg met Opdrachtgever aangewende materialen of zaken;
- materialen, samenstellingen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van Opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de Opdrachtgever aangeleverde materialen of zaken;
- door Opdrachtgever of derden uitgevoerde toepassingen, bewerkingen of reparaties aan geleverde zaken en/of diensten;
- blootstelling aan omstandigheden die de kwaliteit van de zaken negatief kunnen beïnvloeden of anderszins onzorgvuldige behandeling door Opdrachtgever of derden.
7. Indien Opdrachtgever niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Sauter gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Sauter tot geen enkele garantie, hoe ook genaamd, gehouden.
8. Indien Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Sauter tot herstel of andere werkzaamheden ter zake de geleverde zaken overgaat of doet overgaan, vervalt elke aansprakelijkheid van Sauter uit hoofde van garantie.
9. Betreffende door Sauter uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke verrichtingen wordt geen garantie gege-ven. Mededelingen en advisering van Sauter omtrent houdbaarheid van zaken is indicatief en niet bindend. Houdbaarheid van de zaken vervalt in ieder geval 5 jaar na het jaar waarin de zaken zijn vervaardigd, ongeacht mededelingen omtrent een langere houdbaarheid en of inzetbaarheid van de zaken.
10. Het beweerdelijk niet-nakomen door Sauter van haar garantieverplichtingen ontslaat Opdrachtgever niet van de ver-plichtingen die voor hem voortvloeien uit enige met Sauter gesloten overeenkomst.
11. De in artikel 13 vermelde garantie is niet van toepassing op overeenkomsten betreffende restanten, sale artikelen en/of artikelen gekocht uit de ‘Vinothèque’ van Sauter, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
12. Onderhouds- en bewaarvoorschriften kunnen bij Sauter worden opgevraagd.

Artikel 14: Reclames en klachttermijnen
1. Het geleverde (zaken en diensten) wordt geacht aan de overeenkomst te beantwoorden, behoudens tegenbewijs.
2. Indien de Opdrachtgever erin slaagt aan te tonen dat het geleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt, is de Opdrachtgever gehouden dit aan Sauter te melden en wel zo spoedig mogelijk na de ontdekking van het gebrek of na-dat hij het gebrek redelijkerwijs had moeten ontdekken, doch uiterlijk binnen 8 dagen na voltooiing van de overeenkomst. Deze melding moet, indien zij mondeling is geschied, direct schriftelijk aan Sauter worden bevestigd.
3. Het geleverde (ook zaken die in het kader van dienstverlening zijn verstrekt) dient in zijn geheel aanwezig te blijven en de Opdrachtgever dient Sauter in de gelegenheid te stellen de zaken te bezichtigen.
4. De Opdrachtgever is gehouden te allen tijde zorgvuldig voor het behoud van zaken te zorgen.
5. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Sauter.
6. Geringe afwijkingen van de geleverde zaken in afmeting, smaak, kleur, samenstelling, capaciteit, vorm en verpakking zullen voor Opdrachtgever nimmer aanleiding vormen te reclameren als bedoeld in artikel 14 lid 2.

Artikel 15: Internet/koop op afstand
1. In geval Sauter levert op grond van een koopovereenkomst gesloten via de Webwinkel van Sauter of anderszins op afstand, geldt een zichttermijn van 14 dagen. Binnen deze termijn kan de Opdrachtgever de bestelling zonder opgave van reden annuleren.
2. De Opdrachtgever kan dit doen door schriftelijk of per e-mail aan Sauter melding te doen van de annulering en het geleverde product ongebruikt en in de oorspronkelijke verpakking vergezeld van (een kopie van) de aankoopfactuur retour te zenden aan het bovenvermelde adres.
3. Bij terugzending dient de zending voldoende te zijn gefrankeerd. Terugzending is voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
4. De betaalde koopprijs wordt binnen 14 dagen na ontvangst en acceptatie door Sauter van het teruggezonden product terugbetaald.
5. Retourzendingen waarbij het product is beschadigd en/of de verzegeling van het product is verbroken worden niet geaccepteerd.

Artikel 16: Aansprakelijkheid van Sauter; vrijwaring
1. De totale aansprakelijkheid van Sauter wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Sauter aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van Opdrachtgever wordt ontbonden;
b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarde;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van direct schade in de zin van deze voorwaarden.
2. Sauter is nimmer aansprakelijk voor schades, welke bij de toegepaste wijze van werken niet te vermijden zijn, indien door of namens Opdrachtgever geen schriftelijke bezwaren zijn geuit tegen de wijze van werken, of indien door of namens de Opdrachtgever of door de omstandigheden geëiste spoed tot deze wijze van werken dwingt.
3. Sauter is nimmer aansprakelijk voor schade indien Opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan de door Sauter te verrichte diensten of werkzaamheden zijn vastgelegd en uitgevoerd. Sauter is evenmin aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden die zijn ontstaan bij het doorgeven of toezenden van gegevens, vertragingen of fouten in de transmissie van gegevens, communicatiestoornissen, problemen bij het bereiken van de door Opdrachtgever opgegeven personen, (de gevolgen van) computer-, telefoon- of telefaxstoringen, programmeringfouten, waar dan ook door veroorzaakt.
4. Sauter is niet aansprakelijk voor schade indien Opdrachtgever zich tegen de schade heeft verzekerd dan wel zich redelijkerwijze had kunnen verzekeren. Opdrachtgever vrijwaart Sauter voor aanspraken van verzekeraars dienaangaande.
5. Aansprakelijkheid van Sauter voor indirecte schade, gezondheidsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan Sauter voorgeschreven zaken of materialen van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan Sauter voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 16 lid 1 en 16 lid 2, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten.
6. De aansprakelijkheid van Sauter wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, ontstaat in alle gevallen slechts indien Opdrachtgever Sauter onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Sauter ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Sauter in staat is adequaat te reageren.
7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Sauter meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Sauter vervalt door het enkele verloop van 2 maanden na het ontstaan van de vordering.
8. Opdrachtgever vrijwaart Sauter voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product, materiaal, fabrikaat, halffabrikaat, grondstof of onderdeel en/of instructie daarvan behou-dens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade juist daardoor is veroorzaakt.
9. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Sauter zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

Artikel 17: Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende omstandigheden waarop Sauter geen invloed heeft en waardoor de nakoming van verplichtingen je-gens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet kan worden gevergd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.
2. Wanneer Sauter door overmacht in de nakoming van haar verplichtingen wordt belemmerd, is Sauter niet gehouden aan enige termijn en tevens bevoegd de door haar gesloten overeenkomst geheel of ten dele op te schorten voor de duur van de overmacht toestand. Sauter verplicht zich de Opdrachtgever hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen, teneinde de schade voor de Opdrachtgever zo veel mogelijk te beperken. Indien nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst door overmacht niet (langer) mogelijk is, is Sauter gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en zal Sauter ter zake van het beëindigen van de overeenkomst nimmer gehouden zijn schadevergoeding aan de Opdrachtgever te betalen.
3. Een beroep op overmacht kan ook worden gedaan indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Sauter de verbintenis zal moeten nakomen.
4. Indien Sauter bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt evenwel niet als het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18: Annulering
1. Indien de Opdrachtgever met Sauter een overeenkomst heeft gesloten en vervolgens van het uitvoeren van of het nakomen van de overeenkomst wenst af te zien, gelden de volgende annuleringsbepalingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de Opdrachtgever de overeenkomst annuleert;
- eerder dan op de zevende dag vóór het uitvoeren van of het nakomen van de overeenkomst kan annulering kosteloos geschieden;
- later dan op de zevende dag, doch eerder dan op de vierde dag vóór het uitvoeren van of het nakomen van de overeenkomst is de Opdrachtgever 25% verschuldigd van al hetgeen de Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst met Sauter is verschuldigd;
- later dan of op de vierde dag vóór het uitvoeren van of het nakomen van de overeenkomst is de Opdrachtgever 50 % verschuldigd van al hetgeen dat de Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst met Sauter is verschuldigd;
- later dan 24 uur vóór het uitvoeren van of het nakomen van de overeenkomst is de Opdrachtgever 100% verschuldigd van al hetgeen dat de Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst met Sauter is verschuldigd.
2. Artikel 18 lid 1 geldt niet bij koop op afstand. In dat geval is artikel 15 van toepassing.
3. De annulering dient schriftelijk te geschieden en is pas geldig op het moment dat Sauter de annulering schriftelijk heeft bevestigd.
4. Ingeval van niet of niet-tijdige betaling van enig opvorderbaar bedrag, van schorsing van betalingen, van aanvraag van surseance van betaling, van faillissement of van liquidatie van de zaken van de Opdrachtgever, heeft Sauter het recht de overeenkomst of dat gedeelte ervan dat alsdan nog niet is uitgevoerd zonder meer en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst is vereist te annuleren en de nog niet betaalde zaken terug te vorderen, onverminderd zijn recht op vergoeding van de volledige schade dat door een en ander voor haar mocht ontstaan. In deze gevallen is iedere vordering, welke Sauter ten laste van de Opdrachtgever heeft, ineens en dadelijk opeisbaar.

Artikel 19: Opschorting en ontbinding
1. Ingeval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Sauter gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden zonder de verplichting van Sauter tot enige schadevergoeding.
2. Indien Opdrachtgever niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Sauter gesloten overeenkomst of uit daarmee samenhangende overeenkomsten voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat te vrezen dat Opdrachtgever niet in staat is of niet in staat zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Sauter te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of (gedeel-telijke) overdracht van de onderneming van Opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, alsmede indien beslag ten laste van Opdrachtgever wordt gelegd en dit beslag niet binnen redelijk korte termijn is opgeheven, is Sauter gerechtigd om zonder ingebrekestelling de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij deze (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks zonder gehoudenheid van Sauter tot enige schadevergoeding en onverminderd de Sauter verder toekomende rechten.
3. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Sauter zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dan wel der mate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Sauter bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 20: Beëindiging van de overeenkomst
1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
2. Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aan-gegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
3. In afwijking van wat de wet daaromtrent door middel van regelend recht heeft bepaald, kan de Opdrachtgever een overeenkomst slechts opzeggen in de gevallen geregeld in deze algemene voorwaarden.
4. Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen, indien de wederpartij -al dan niet voorlopig- surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie op samenvoeging van ondernemingen. Sauter is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.
5. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 20 lid 1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Opdrachtgever bewijst dat Sauter ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Sauter voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
6. Indien Sauter op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 19 lid 1 reeds met de vervaardiging van een klant specifiek product is begonnen en/of klant specifieke product(en) en/of etiketten, verpakkingen, etc. daarvan in voorraad heeft, moet Opdrachtgever deze zaken afnemen en conform de overeenkomst c.q. gebruikelijke prijzen bij Sauter betalen.

Artikel 21: Bewaarneming
1. De in dit artikel vermelde bepalingen inzake bewaarneming zijn naast de algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing indien Sauter op verzoek van Opdrachtgever zaken in bewaring neemt.
2. Dit artikel laat alle overige bepalingen opgenomen in deze algemene voorwaarden onverlet, voor zover van deze bepalingen in dit artikel niet wordt afgeweken.
3. Indien Opdrachtgever Sauter verzoekt zaken van Opdrachtgever op te slaan in haar magazijn, en Sauter dit verzoek van Opdrachtgever accepteert, komt er tussen partijen een overeenkomst tot bewaarneming tot stand.
4. Sauter brengt voor de bewaarneming periodiek bij Opdrachtgever kosten in rekening. Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op de bewaarneming eens per kalendermaand achteraf verschuldigd.
5. De overeenkomst tot bewaarneming wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door beide partijen zonder opgaaf van reden met directe ingang worden beëindigd.
6. De in bewaring gegeven zaken blijven eigendom van Opdrachtgever, die daarover zal kunnen beschikken, totdat een derde de eigendom daarvan heeft verkregen.
7. Sauter verbindt zich deze zaken of het door Opdrachtgever verlangde gedeelte daarvan op eerste aanvrage te zullen teruggeven, mits Opdrachtgever al haar (betalings)verplichtingen jegens Sauter uit welke hoofde ook is nagekomen.
8. Sauter verbindt zich de zaken als een goed bewaarder te zullen beheren, voor de bewaring en het behoud daarvan als een goed bewaarder te zullen zorgen, deze ordelijk en overzichtelijk op te bergen en deze ten genoegen van Opdrachtgever te zullen verzekeren tegen brand, waterschade en diefstal, zulks ten behoeve van Opdrachtgever.
9. Opdrachtgever is gehouden op eerste schriftelijk verzoek van Sauter, binnen een daartoe door Sauter gestelde ter-mijn van minimaal 7 dagen, de zaken op eigen kosten op te halen bij Sauter. Indien Opdrachtgever aan dit verzoek van Sauter geen gehoor geeft, na hiertoe door Sauter eenmaal schriftelijk te zijn aangemaand, eindigt de overeenkomst tot bewaarneming en gaat het eigendom van de in bewaring genomen zaken over op Sauter. Sauter kan in zulks geval vrij over de zaken beschikken.
10. Sauter is niet aansprakelijk voor enige schade die Opdrachtgever ten gevolge van het gestelde in artikel 21.9 lijdt en is niet gehouden de aanschafwaarde van de in dit artikel genoemde zaken aan Opdrachtgever te vergoeden.
11. Alle door Sauter verstrekte adviezen, mededelingen en opgaven omtrent de houdbaarheid en/of inzetbaarheid van door Sauter in bewaring genomen zaken zijn geheel vrijblijvend en worden door Sauter verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Sauter is nimmer aansprakelijk voor enige schade indien blijkt dat deze adviezen onjuist blijken te zijn.
12. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de tijdige afroep van door Sauter in bewaring genomen zaken. Sauter is nimmer aansprakelijk voor bederf of anderszins optredende kwaliteitsvermindering of teloorgang van de in bewaring gegeven zaken.

Artikel 22 Wijziging en meerwerk
1. Indien Sauter op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Sauter. Van meerwerk is eveneens sprake indien een analyse, een ontwerp of specificaties worden uitgebreid of gewijzigd. Sauter is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten
2. Opdrachtgever aanvaardt dat door de werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 22.1. het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en Sauter, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.
3. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal Sauter Opdrachtgever desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

Artikel 23: Intellectuele eigendomsrechten
1. De intellectuele eigendomsrechten (waaronder o.a. auteursrechten databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot (alle onderdelen van) de door Sauter aangeboden en/of vervaardigde producten berusten uitsluitend bij Sauter, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.
2. Het is de Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sauter of de betreffende rechthebbende niet toegestaan (onderdelen van) door Sauter aangeboden en/of vervaardigde producten op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) kopiëren, over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden.
3. Niets van wat in deze algemene voorwaarden wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan Opdrachtgever te verlenen.
4. Het is Gebruiker verboden handelingen te verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele eigendoms) rechten van Sauter of derden. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van ontwerpen, producten of materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze algemene voorwaar-den en op de toepasselijke wetgeving, waaronder - maar niet beperkt tot - de Auteurswet. Onverminderd het voorgaande, worden de handelingen als hierboven beschreven in artikel 23.2 en 23.3 tevens beschouwd als een inbreuk op de exclusieve eigendomsrechten van Sauter op haar producten en ontwerpen.
5. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

Artikel 24: Geheimhouding
1. Sauter en Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een partij is medegedeeld of voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 25: Toepasselijk recht
1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten of wel de gehele rechtsverhouding tussen Sauter en een Opdrachtgever/wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag ‘Convention of the Internationale Sale of Goods 1980’ is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Indien en voor zover enig onderdeel of enige bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze algemene voorwaarden voor het overige partijen blijven binden.

Artikel 26: Geschillen
1. Indien zich geschillen voordoen zullen partijen in eerste instantie trachten in minnelijk overleg tot een oplossing te komen.
2. Indien een geschil aan een gerechtelijke instantie wordt voorgelegd is uitsluitend de Rechtbank te Maastricht bevoegd om over het geschil te oordelen. Sauter behoudt zich het recht voor om in voorkomend geval het geschil voor te leggen aan de rechter van de vestigingsplaats van de Opdrachtgever.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14604792.